Màn hình GT1055-QSBD Archive

Download HMI Mitsubishi GS2107-WTBD

Hướng dẫn Upload – Download HMI Mitsubishi

Hướng dẫn upload – Download chương trình màn hình HMI Mitsubishi, hai model mình sử dụng để hướng dẫn là GT1055-QSBD và  GS2107-WTBD dùng hai phiên bản GT Designer 2 và GT Designer 3. Upload GT1055-QSBD: Download GS2107-WTBD   @ Đoàn Hậu HMI …